Tot el que cal saber per mantenir sanes les plantes acidòfiles.


 

 

Què són les plantes  acidòfiles? 

Són aquelles plantes que necessiten una terra àcida per aconseguir un desenvolupament normal i una floració prolongada. Es tracta d’una terra (barreja de turbes, fibra de coco, terra de bosc o anomenades terres de castanyer) amb un Ph àcid 5 /6.0 aprox). Les terres de castanyer ja no existeixen, sí, les terres àcides o per planta acidòfila. Les terres  per a plantes acidòfiles son adequades també per a plantes normals, tot i que s’utilitza preferentment per aquestes últimes, terra universal.                                                              Les plantes àcides, son ideals per a països nòrdics, de climes freds i humits. Gran part progressen be en zones fredes i humides tipus Montseny, Pirineu i altres. En zones mediterrànies poden viure a exposicions de cara nord, a l’ ombra, en zones humides i fresques . A ple sol poden tenir greus problemes d’aclimatació.                        Les condicions que perjudiquen més a les plantes acidòfiles són: terres i aigües salades i amb calç, sol directe, calor, sequera i excés d’adobs químics.                                                                                             

Adobs:

Són plantes que a més d’una terra especialment àcida requereixen també un adob específic. Recomanem:

-adobs tipus humus, concentrats de la marca neudorff                        -necessiten els elements principals com nitrogen, fòsfor i potassi però també adobs amb magnesi i sobretot ferro per assegurar una verdor i floració generosa.                                                                          -adobs amb microelements més quelats de ferro.

Drenatge:

Les plantes acidòfiles són exigents amb el drenatge i ventilació de les terres.

Escorça de pi: Element que millora molt el bon desenvolupament d’aquestes plantes doncs augmenta la frescor de la terra, millora l’acidesa i la humitat

Com millorar els resultats de les plantes acidòfiles en sòls mediterranis (sòls salins, calcaris, fangosos, pesats)?

– Millorar el sòl, eliminant argiles i llims que acumulen calç i sals procedents de l’aigua de reg.

– Practicar un forat gran, suprimir tota la terra .: Afegir: 70% de sorra silícia o semi silícia i 30% aprox de substrat àcid.

– Abonar amb adobs propis de plantes acidòfiles: quelats de ferro, microelements, sulfat de ferros. Utilitzar només adobs d’alliberament lent. Si s’abona amb abonaments tipus NPK (nitrogen, fòsfor i potassi) suprimir un 50% de les dosis habituals.

– Escollir la zona més freda, fresca i humida del jardí, terrassa o pati. S’aconsella una exposició d’ombra especialment a l’estiu, evitar el sol directe. Evitar que el sol calenti el test o la terra.     – Garantir un drenatge perfecte amb graveta volcànica i / o boles d’arlita.

– Utilitzar substrats molt sorrenques com a terra base juntament amb terra àcida o torbes de bona qualitat.

Reg:

No regar a petites dosis, quan reguem fer-ho de forma generosa i abundant. No dutxar la planta freqüentment, en cas de fer-ho practicar-ho al vespre.

Regar amb aigua de pluja o osmosis. No regar amb aigües de l’aixeta de Barcelona

– Mai utilitzar aigua descalcificada per addició de sals.

S’aconsella combinar planta àcida de fulla caduca, amb planta bulbosa. Quan la planta no te fulles, la base de la planta esta florida gràcies als bulbs.

 

 

 

El Sr. Bordas fent una classe sobre plantes acidòfiles.