Tipologies de sòls. Les plantes més adequades per cada tipus de terres


 

 

Sòls argilosos:

Els sòls molt rics en argila, tenen una textura molt fina. Són pesats i amb tendència a entollar-se. Però amb un contingut adequat d’humus i sorra es crea un complex argilo-húmic i s’espongeix . Son els sòls més rics en tota mena de components per afavorir el creixement de la majoria de vegetals però poc adequats per plantes acidòfiles i per aigües salines o molt calcàries.

Els millors vegetals per sòls argilosos/ llimosos son: fruiters, coníferes, cultius forestals i vinya.

Sòls llimosos:

Els llims són partícules molt fines però molt menys que l’argila. També arriben a compactar-se. Si es milloren afegint sorra i compost seran sòls molt fèrtils i adequats per la majoria de cultius.

Per estabilitzar i millorar l’estructura d’un sòl llimós cal que hi hagi prou humus com perquè es creïn lligams humus-humus de manera que el sòl quedi esponjós, amb les partícules de llim repartides.

A més, els llims tenen poca capacitat d’absorbir nutrients. El reservori de nutrients i aigua per a les plantes recau en l’humus principalment i arcilles.

Els millors vegetals per sòls argilosos/ llimosos son: fruiters, coníferes, cultius forestals i vinya.

Sòls arenosos:

Els sòls arenosos tenen molt bon drenatge, però no tenen capacitat de retenir nutrients i aigua. Com en el cas anterior per a millorar aquesta situació cal que el sòl sigui ric en humus afegint una capa d’argilla (excepte en gespes)

Els millors vegetals per terres arenoses són: gespes, grams, cultius hortícoles ( especialment tomàquets, espàrrecs i plantes d’horta d’arrel com: pastanagues i raves) flors i bulbs.

Sòls francs:

Els sòls francs tenen una proporció adequada d’arenes, llims i argiles, de manera que és més fàcil construir una bona estructura del sòl. Però també cal que hi hagi humus, per espongir l’estructura i per alimentar la vida microbiana del sòl.

Els millors vegetals per a sòls francs són: tots els precedents, petits fruits i plantes de país fresc-humit

 

tierras-bordas