¿Per què serveix la vermiculita en la jardineria?


La vermiculita és un mineral format por silicats de ferro o magnesi. La vermiculita facilita que els elements fertilitzants quedin retinguts i pugin ser alliberats segons les necessitats de les plantes. La vermiculita és un component del substrat que millora la retenció d’aigua.